השגת אהבת חינם, הכיצד?/יוסף בלו

2 שנים
663 צפיות
-חינם

בס"ד

על פי מסכת אבות פרק ה משנה טז: "כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה התלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דויד ויהונתן". המשנה מציינת מהי האהבה על פי התורה ומבדילה בין "האהבה שהיא תלויה בדבר" לבין "האהבה שאינה תלויה בדבר".

אהבת ה' אותנו היא אהבת חינם היא מתוכיותו ומפנימיותו והיא אינה תלויה במעשינו, לכן היא אינה בטלה לעולם, כותב על כך בעל התניא בליקוטי מאמרים, ספר של בינונים בפרק ב': "… וכמו שכתוב בזוהר מאן דנפח מתוכיה נפח פירוש מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכח, כך על דרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה כדכתיב בני בכורי ישראל בנים אתם לה' אלוהיכם פירוש כמו שהבן נמשך ממוח האב כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו יתברך…".

אבל נראה כי בינינו דווקא שורה "האהבה שהיא תלויה בדבר", כי כשיש דבר חיצוני כמו צרה, אז אנו מרגישים ביתר שאת את האחדות, את ההשתתפות בצער והנתינה לזולת, אך מתי שבטלה הצרה, בטלה במידה מסוימת הרגשת הערבות ההדדית והאהבה.

יגעתי ומצאתי משטח הרמז שבפרד"ס, איך ניתן להשיג בינינו אהבת חינם?

אני מאמין, כי כמו בכל ספר כך בכל תהליך יש סדר: ראשית, עלילה, אחרית.

אז ראשית, ראשי התיבות של אהבת חינם, היא המילה אח.

העלילה, אלו הן תוכי התיבות של אהבת חינם, היא המילה בינה.

האחרית, אלו הן סופי תיבות של אהבת חינם היא המילה תם.

ראשיתו של תהליך הוא ההכרה החיצונית בקיום אחווה במשפחה, בקהילה, בשבט, בעם, בקיום מה שמאחד ומייחד את העם מבין העמים.

עלילת התהליך הוא בבינה, ההתבוננות וההכרה הפנימית כי אם נפעל להרגיש אחווה, ניתן להשיג חיות מאלוף העולם, הבורא החי והמחיה, כי מילוי אותיות אח הן, האות אלף, אותיות אלוף ופלא והאות חית מלשון חיות וחיים, זה פלא ממש.

אנחנו אומנם שונים הן במראה והן בהתנהגות, אך מאוחדים באבות ובאימהות: יצחק ו יעקב, שרה, רבקה ו רחל, אברהם, לאה ראשי תיבות ישראל. באמצעות הבנת פרטי הפרטים המאחדים גם המייחדים אותנו מהעמים כמו גם בזכות התורה ומצוותיה, ניתן להרגיש את האחווה ולחיות לפיה. ואז להבין, כי אין צורך בדבר חיצוני, כמו הצוררים, השואפים לכלותינו, בכדי לחיות באהבת חינם איש עם רעהו, כי כל עוד שאנו מרגישים בפנימיות שאנחנו משפחה, ניתן להשיג את בחינת פה שמחה ואת בחינת פה המשיח.

אחרית התהליך תם ונשלם בשלמות ולא בחיסרון, כי אם נשלים עם החיסרון של הרע, ראשי תיבות הרצון העצמי שהוא הרצון לקבל ולהנות והוא חומר הבריאה כולה, חומר אשר לא ניתן לבטול, ואם נשלים גם את צורת החיסרון של הרע, כלומר, להפוך את הרצון לקבל בעל מנת לקבל לרצון לקבל בעל מנת להשפיע, נשיג את השלום בין איש לרעהו, כי כך נשלים עם השעורים השונים של הרצון העצמי להנות של הסביבה החיצונית לנו, רצון השונה משלנו שלעתים נובע ממניע גס של גאווה ואנוכיות ולפעמים ממניע עדין וטוב להיטיב.

המילה שלום היא מבין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שבמוות הנשמה מתפשטת מלבוש הגוף הגשמי, המתכלה עד תום, לתכלית הנשמה: להתענג על השלם בכל שלמות, החי והמחיה, על אור ה' וזיו שכינתו. כך כאשר משפיעים בנתינה כאחים במשפחה, הדבקים אחד בשני, אז מדמים לרצון ההשפעה של הבורא להעניק הנאה, תענוג וחיות. וכאשר משווים צורה אל הבורא מדבקים בו ואז הן השלום, הן השמחה והן המשיח מתגלים פה בהויה של המשפחה, הקהילה והשבט, בהויה של עם ישראל בין משפחות העמים.

אז ב"ה, נשתדל לעבוד ולהגדיל את אהבת חינם בינינו להתגלות השלום השמחה והמשיח בין כולנו, להיות אור לגויים.

 אמן כן יהי רצון.

 

 

תגובות הגולשים:


ניווט באתר