שלום – peace

3 שנים
379 צפיות
239462-5

בחקתי, עליה ב, גבורה בשבוע. ויק' כו,ו: "ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד; והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבר בארצכם".
התעוררות הבאה מן האדם, צריכה לסור מרע ראשית, לעשות טוב אחרית. לא כן התעוררות הבאה מן האלהים, אשר בכח השלום אשר יתן הכל יומתק, והרע יעלם כלא היה. ואין מגן בפני כל רע כמו השלום המשריין את הנפש ואת חפצו כאחד. בעקבות השלום, אפשר לשכב בשקט כי אין מחריד, אין אשר יוכל להיכנס אלי להחריד כי שורה עלי השריון של השלום; וחיה רעה נשבתת מן הסתם, כי היא מנועה מלהחריד וכבר אין לה ענין ופרנסה אצלי; ולא רק שלא תבוא עלי חרב, אלא אף לא תעבור בארצי, כי הפלא ופלא: אין צבא, ואין גם אשר יזום לקום נגדי. והכל בזכות השלום אשר נתן ה', המתיחד עם השלום שאני עושה. "ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד" = 2632, (מ"א ו,יב) "אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה", כל אחד לפי כבודו וגדולתו והמשימה אשר חלה עליו: [שמ' כד,יג] "ויקם משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר הא-להים", וכל העם לא עלו אל ההר, [במ' יג,כא] "ויעלו ויתרו את הארץ, ממדבר צן עד רחב לבא חמת"; ושלושת העליות, של משה ושל יהושע ושל העם, לענין אחד הן.
והשלום הולך ומתרחב, כל שלב תולדה של קודמו: "והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבר בארצכם" = 2679, [יש' סד,ז] "ועתה י-הוה, אבינו אתה: אנחנו החמר ואתה יצרנו (יוצרנו), ומעשה ידך כלנו".
שלושה דברים מתבטלים בכח השלום: "מחריד, חיה רעה, חרב" = 770, (שופ' ו,כח) "והנה נתץ (נותץ) מזבח הבעל" כי אין מקום לעבודת אלילים כלל, אלא רק להתענג בה' ולצאת אל (נחמ' ה,ד) "שדתינו (שדותינו)" (מ"ב ד,לט) "ללקט ארת (אורות)", (תהי' צ,יד) "ונרננה ונשמחה" (תהי' קד,יג) "מפרי מעשיך", בתוך השלום (ירמ' מב,יז) "אשר אני מביא עליהם" כדבר ה'; (ש"ב יט,יד) "הלוא עצמי ובשרי" כל אחי. (תהי' יז,ב) "מלפניך משפטי יצא".
רק דע להתחבר בתיקון אמתי אל ה', "ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד; והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבר בארצכם" = 5311, כי [שה"ש ד,יא] "נפת תטפנה שפתותיך כלה, דבש וחלב תחת לשונך; וריח שלמתיך כריח לבנון": שמלבושיך, המחשבה והדיבור והמעשה בהם מתלבשת נפשך, ספוגים כולם באותו ריח נפלא של הלבנון, שהוא החכמה, והוא התורה המלבינה בחוקים טובים את האדם, והוא בית המקדש, בו הכפרה והחיבור העושה שלום בין כל העולמות.

תגובות הגולשים:


ניווט באתר