נס ארוך

3 שנים
342 צפיות
images (2)

נס ארוך:
מדוע קבעו חז"ל את מצוות הדלקת נר חנוכה משקיעת החמה?
תשובה: ידוע על פי החסידות כי שקיעת החמה מרמזת על הניסים הנסתרים, כמו נס חנוכה שעניינו הלל והודאה על הניסים הנסתרים. כמופיע בדברי ר' לוי יצחק מבדרדיטשוב בספרו "קדושת לוי" (ע"פ האריז"ל בפרי עץ חיים):
"כלומר מצוותה משתשקע החמה, ניסים נסתרים אשר המה מרומזים בשקיעת החמה שאינו מאיר כל כך…"
אולם נשאלת השאלה, מהו הנס הנסתר של שקיעת החמה? הרי כולי עלמא צופים כל ערב בשקיעת החמה? לכאורה מדובר בפעולה הנובעת מחוקיות הטבע, ומה הקשר בינה לבין הניסים הנסתרים?
o אלא שבזמן שקיעת החמה, אור השמש בשקיעה עובר מהלך ארוך באטמוספירה, בו מפוזרים אורכי הגל הקצרים ונשארים אורכי הגל הארוכים הצובעים את העננים באדום.
o מהלך ארוך זה באטמוספירה מרמז על נס נסתר ולמה?
o ההשתלשלות של נס נסתר היא ארוכה, בשונה מנס גלוי שמשנה את חוקיות הטבע בבת אחת. ויתירה מכך, לא רק שדרכו של נס נסתר ארוכה, לעיתים הוא מסובב בדינים קשים, כצבע האדום בשקיעה המורה על דין.
יוצא אם כן, שאורכי הגל הארוכים מרמזים על הניסים הנסתרים, ולפיכך קבעו חז"ל את שקיעת החמה כזמן הדלקת נר חנוכה.

תגובות הגולשים:


ניווט באתר