מלא חידושים רק על המילה בראשית!!!!!

3 שנים
441 צפיות
הורד

1) התורה פתחה דווקא באות בי"ת לומר לך שאין התורה מתקיימת ביחד אלא בבית אנשים שלומדים. עיין (ברכות סג. תענית ז. כג. מכות י. אבות פ"ו משנה ו).
2)בראשית ראשי תיבות 'תורה בלי יראת שמים אינה ראויה'. עיין (יומא עב: שבת לא. תיקוני הזוהר קכב. אבות דרבי נתן פרק כב אבות פ"ג משנה ט).
3) טעם נוסף למה פתחה התורה באות בי"ת לומר לך שהלומד תורה ואפילו יחידי שכינה עימו (זוהר נח עב. ברכות ו.) השכינה והוא שלומד ביחד בית אנשים.
4) עוד פתח באות בית לרמוז לך שאין אדם יכול לנצח את יצר הרע לבדו ללא עזרת הקב"ה וכמו שאמרו (סוכה נב:).
5) בראשית אפשר לחלק המילה לשתי מילים 'ברית אש' לומר לך שכל העוסק בתורה הקרויה ברית כמו שאמרו בגמרא (שבת לג.) הרי הוא מקיים ארץ שמים שזה ראשי תיבות א"ש. וכמו שאמרו כן בגמרא (ע"ז ג. ה. שבת פח. ובזוהר לך לך פט.).
6) בראשית אפשר לחלקה לשתי מילים כזה 'ברית אש' לומר לך שכל העוסק בתורה הקרויה ברית ניצול מאש. המילה אש זה ראשי תיבות 'אש שלג', שכן בגיהנום אין רק אש אלא יש גם עונש של שלג, וכמו שאומר הזוהר (נח סב.) ובמדרש משלי (פרק לא). ועיין עוד כיוצ"ב (עירובין יח: סנהדרין צב.).
7) פתחה התורה באות בי"ת לומר לך שאל יסתפק ללמוד פעם אחת אלא יחזור שוב על הלימוד פעם שניה. עיין סנהדרין צט.
8) המילה בראשית אפשר לחלקה לשתים 'ברית אש' לומר לך שכל השומר שבת הקרויה ברית ניצול מאש, שגם אם הוא רשע והוא נמצא בגיהנום, אם הוא שמר שבת בעולם הזה מוציאים אותו בשבת מגיהנום ומחזירים אותו בצאת השבת וכמו שאומר הזוהר הקדוש תרומה קנא.
9) בראשית גימטריה 'רק בזכות ענוה יהיה טוב', ואין טוב אלא תורה וכמו שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם. שאחת מהדרכים לקניין התורה היא ענווה וכמו שאמרו באבות פ"ו משנה ו. ועיין תענית ז. אבות פ"ב מ"ב אבות פ"ד משנה א אבות פ"ד משנה ד, עירובין נד. נה. רמב"ם הלכות ת"ת פ"ג הלכה ח הלכה ט.
10) טעם נוסף למה פתחה התורה באות בית לומר לך שילמד תורה בחצי הבית של הלילה היינו בחצי השני אחר חצות. שבשעת חצות הקב"ה נכנס לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים (זוהר שמות לו, מו ,תולדות קלו: ויקרא כב). והקב"ה וכל הפמליא שלו מקישיבים לקולו של זה שעוסק באותה שעה בתורה וכמו שאמרו בזוהר (בראשית מ: לך לך עז עז: צב: פב:). ועיין עוד ברכות ג: זוהר לך לך פב. סנהדרין ז. ברכות ד:)

יש לי עוד חידושים קרוב למאה ברוך השם מי שרוצה שאני אשלח לו יכול להתקשר אליי 0542780002

תגובות הגולשים:


ניווט באתר